promo
DOMOV --> VOP

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s. r. o.

VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o. je spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 57929/B (ďalej ako „spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ“) zastrešuje spoločenstvo s obchodnými partnermi a službami (ďalej ako „partneri spoločnosti“). Klienti spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ dosahujú výhodných podmienok v oblastiach, kde pôsobí spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ vo forme prednostných práv, extra darčekov, služieb, rabatov, provízií alebo iných zvýhodnení (ďalej uvádzaných aj ako „výhody partnerského programu“). Klientovi nevznikajú žiadne záväzky a povinnosti. Spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ aj klient sú posudzovaní ako nezávislí účastníci trhu.

Podmienky partnerského programu spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ 
Partnerský program môže využívať každý klient spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ. Klientom sa môže stať každá právnická osoba aj každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami. Súhlas klienta sa praukazuje písomne a to podpísaním riadne vyplneného klientského formulára. Na klienta sa vzťahuje len jedna registrácia, ktorá sa viaže na trvalé bydlisko klienta fyzickej osoby; na sídlo právnickej osoby. Klientská karta (vzor tu) je prenosná i pre členov rodiny ako i pre zamestnancov právnickej osoby. Výhody partnerského programu je klient oprávnený používať okamžite po vytlačení klientskej karty.


Klient je oprávnený využívať služby a tovar od partnerov spoločnosti prostredníctvom uzavretých produktov, resp. okamžitých zliav priamo pri odbere tovaru a služieb u partnera spoločnosti. Aktuálny zoznam obchodných partnerov je k dispozícii na internetovej stránke www.vasaprilezitost.sk v sekcii partneri a v sekcii služby. Každý klient má možnosť po prihlásení využívať i intranetový online účet. 


Zbieranie bodov
Aby bolo možné započítať klientom body za uskutočnené nákupy od partnerov spoločnosti, musí klient pri platení predložiť pri pokladnici svoju klientskú kartu (svoje identifikačné číslo klienta). Klienti spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ pri svojich nákupoch od partnerov spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ môžu zbierať body na svoj osobný účet. Prístup k osobnému klientskému účtu je po prihlásení sa na intranet webstránky www.vasaprilezitost.sk. Za nazbierané body si klient môže objednať od spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ predmety z bonusového systému. Bonusový systéme môžete nájsť po prihlásení sa do intranetu v členskej zóne. Klientom nevzniká právny nárok na benefit využitý z bonusového systému.


Za každé minuté 1 EUR bude klientovi pripísaný 1 bod. Spoločnosť
VAŠA PRÍLEŽITOSŤ si vyhradzuje právo určiť maximálnu výšku nákupu, za ktorú budú pripisované body. Spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ si ďalej vyhradzuje právo určiť, na ktoré výrobky a služby sa započítanie bodov nevzťahuje. V prípade vrátenia už kúpeného výrobku u partnera spločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ budú body získané za nákup tohto výrobku automaticky odpočítané z osobného účtu člena.Zodpovednosť
Spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ nevstupuje do obchodných vzťahov medzi klientom a obchodným partnerom. Klient berie na vedomie, že služby priradené k obchodným partnerom smie dodať výlučne dotyčný obchodný partner. Za záväzky obchodných partnerov o dodaní služieb a tovaru nepreberá spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ žiadnu záruku alebo zodpovednosť, obzvlášť nie za prípadné nesplnenie alebo zlé prevedenie z akéhokoľvek dôvodu. Prípadné nároky zo záruky, na náhradu škody, z omylov alebo iné nároky kvôli zlému prevedeniu alebo neuskutočneniu dodania, prináležia klientovi len voči obchodnému partnerovi, nie voči spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ. Nároky takéhoto druhu nie je preto nikdy možné uplatňovať voči spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ. Klient berie na vedomie, že akékoľvek nároky vzniknuté z vadného dodania tovaru, resp. poskytnutých služieb zo strany obchodných partnerov, si môže uplatňovať výhradne u nich v rámci reklamačného konania a spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ v žiadnom prípade nezodpovedá za takto vzniknuté škody. Ani pri nesplnení alebo zlom naplnení služby obchodného partnera neprináleží voči spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ klientovi žiadny nárok na vrátenie celej alebo časti prostriedkov vynaložených klientom.


Spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ neručí ani v prípade, ak obchodný partner z nejakých dôvodov odmieta zmluvný vzťah s klientom. V tomto prípade prináleží klientovi, aby si presadil uzatvorenie zmluvy s obchodným partnerom sám. Služby spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ sa obmedzujú na sprostredkovanie a čiastočne spätné vyúčtovanie služieb dotyčných obchodných partnerov.

Poplatky

Vznik štatútu klienta v partnerskom systéme spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ je spoplatnený jednorazovým poplatkom vo výške 100€. Tento jednorazový poplatok sa zníži na 0€ za predpokladu, že si klient kúpi a/alebo uzatvorí niektorý z produktov spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ alebo ak si klient kúpi a/alebo uzatvorí niektorý z produktov od spoločností z partnerského programu. Ak sa chce klient uchádzať o účasť v iných systémoch kooperujúcich so spoločnosťou VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, ktoré podliehajú akýmkoľvek poplatkom, je klient oprávnený uhradiť aktivačný poplatok priamo spoločnosti, v ktorej by rád čerpal výhody nad rámec výhod poskytujúcich spoločnosťou VAŠA PRÍLEŽITOSŤ.


Klient
spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ si má možnosť vytlačiť klientskú kartu po úspešnom potvrdení akceptácie klienta spoločnosťou VAŠA PRÍLEŽITOSŤ. Spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ zašle klientovi po získaní stanoveného počtu bodov laminovanú klientskú kartu. Táto karta bude platná až do doby, kým sa klient svojim obratom a získanými bodmi nekvalifikuje na kartu vyššej rady. V prípade straty alebo poškodení karty má klient vždy možnosť vytlačiť si novú kartu spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ online, resp. vyžiadať si novú klientskú kartu za poplatok vo výške 10€.

Ochrana osobných údajov
Klient svojim podpisom na prihlasovacom formulári dobrovolne vyjadruje svoj výslovný súhlas spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o. so sídlom Šustekova 5, Bratislava 85104 so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s §7 zák.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Klient súhlasí s tým, že môže byť informovaný o produktoch a službách spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ formou e-mailu, listom prípadne inou formou (napr. o zmenách u obchodných partnerov, o interných podnikových okolnostiach, o reklamných propagáciách, o partnerských akciách a pod.). 

Klient zároveň výslovne súhlasí s tým, že
spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ je oprávnená poskytnúť klientom uvedené osobné údaje, vrátane telefónneho čísla klienta, alebo emailu subjektom, ktoré spolupracujú so spoločnosťou VAŠA PRÍLEŽITOSŤ na partnerskom programe (partnerské spoločnosti vedené v sekcii partneri a v sekcii služby a pod.). Tieto údaje zásadne nebudú odovzdané iným osobám pre iné účely. 

Klient vyhlasuje, že bez nároku na akýkoľvek druh odplaty súhlasí s tým, aby boli vyobrazenia klienta, obzvlášť fotky a videá, použité
spoločnosťou VAŠA PRÍLEŽITOSŤ na internetových stránkach spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, bez miestneho a časového obmedzenia, ako aj bez obmedzenia v súvislosti s druhom použitia, a že môžu byť prezentované, pokiaľ to nie je v rozpore so záujmami klienta a pokiaľ klient použitie takéhoto druhu vyslovene nezakázal.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, o spôsobe a osobách, ktoré ich spracovávajú.


Zmeny / doplnenia dohody
Spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky partnerského programu. Nové podmienky platia dňom, keď sú zverené na internetových stránkach www.vasaprilezitost.sk. Zmeny týchto podmienok platia medzi spoločnosťou VAŠA PRÍLEŽITOSŤ a klientom od doby zverejnenia. Zmeny VOP môžu byť klientovi oznámené aj formou e-mailu na jeho naposledy udanú e-mailovú adresu. Pokiaľ klient so zmenenými VOP nesúhlasí, je povinný do 14 dní od ich zverejnenia toto písomne oznámiť spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, v takomto prípade sa má za to, že došlo k okamžitému ukončeniu zmluvného vzťahu. V prípade, ak klient neoznámi svoj nesúhlas so zmenenými VOP spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤv lehote 14 dní od ich zverejnenia alebo bude naďalej využívať partnerský program spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, považujú sa tieto zmeny vo VOP za klientom akceptované (vrátane príloh). Spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť partnerský program program.

Ostatné ustanovenia
Za všetky úkony okrem samotného systému  spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ (obzvlášť pomoc a zodpovedania otázok), týkajúce sa tých poplatkov, ktoré nie sú zahrnuté v zmluve, je spoločnost VAŠA PRÍLEŽITOSŤ oprávnená vyfakturovať manipulačný poplatok primeraný nákladom. Len všeobecný dopyt alebo krátke otázky ku konkrétnej problematike sa spravidla zodpovedajú bezplatne.


Klient nie je oprávnený sám používať značku, logo, slovné a obrazové znaky alebo iné poznávacie znaky
spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ bez výslovného písomného súhlasu. A to v akejkoľvek forme, či už na papieri alebo reprodukciou v elektronických médiách, kedže tým klient zasahuje do ochranných práv spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ a/alebo jeho obchodných partnerov. Klient berie na vedomie, že porušenie nie je považované len za závažný dôvod na okamžité zrušenie zmluvy, ale oprávňuje aj k nároku na náhradu škody dotknutých právnických osôb.


Klient v súvislosti s používaním partnerského programu 
spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ alebo pri odporúčaní nového klienta nemá oprávnenie zastupovať spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, preberať finančné prostriedky, uskutočňovať inkasné platby alebo zastupovať spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤ v obchodných veciach. Spoločnosť VAŠA PRÍLEŽITOSŤnezodpovedá za prípadné neoprávnené konanie klienta v tejto súvislosti.


Klient súhlasí s písomným, osobným, ústnym kontaktovaním spoločnosťou
VAŠA PRÍLEŽITOSŤ na reklamné účely a okrem toho súhlasí aj so zasielaním reklamných informácií aj prostredníctvom SMS, e-mailu, ako aj využitím iných telekomunikačných zariadení. Klient môže tento súhlas kedykoľvek odvolať.


Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu na tretiu osobu alebo ich iným spôsobom preniesť bez predošlého súhlasu spoločnosti 
VAŠA PRÍLEŽITOSŤ.


Ak sú ustanovenia zmluvy celkom alebo čiastočne neúčinné, resp. nevykonateľné, potom účinnosť ostatných ustanovení nie je tým dotknutá. Neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradzuje ustanovením, ktoré najviac zodpovedá neúčinnému, resp. nevykonateľnému. To platí aj pre skutočnosti, ktoré nedopatrením nie sú obsahom zmluvných podmienok pokryté.


Ukončenie a zánik štatútu klienta
Klient môže svoj zmluvný vzťah (štatút klienta) kedykoľvek zrušiť písomnou formou. Klient má právo existujúci zmluvný vzťah nevyužívať. V žiadnom prípade z takéhoto konania nevyplývajú klientovi zvláštne náklady. Spoločnosť  VAŠA PRÍLEŽITOSŤ si vyhradzuje právo zrušiť zmluvný vzťah s klientom, ak nebola klientská karta použitá dlhšie ako 24 mesiacov. Tým nie je dotknutý nárok klienta opakovane sa prihlásiť ako klient spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ. Zrušením a ukončením zmluvného vzťahu (štatútu klienta) sa zároveň zrušia všetky body nazbierané na klientskom účte. 

V prípade porušenia zmluvných podmienok zo strany klienta, má spoločnosť
VAŠA PRÍLEŽITOSŤ právo vypovedať zmluvný vzťah s klientom s okamžitnou platnosťou, a to písomným vyjadrením zaslaným poštou, e-mailom na poslednú známu adresu klienta. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje predovšetkým také konanie, ktoré môže poškodiť hospodárske záujmy alebo dobré meno spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ alebo jej obchodných partnerov. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom jej doručenia klientovi. Uplatnenie prípadných nárokov na náhradu škody zo strany spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ alebo obchodných partnerov v súvislosti s konaním klienta (podľa vyššie uvedeného) nie je ukončením zmluvného vzťahu zo strany spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ alebo odovzdaním vyjadrenia klienta dotknuté. 


V prípade úmrtia klienta v čase platnosti zmluvného vzťahu prechádzajú pohľadávky klienta na jeho dedičov. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.03.2011.