promo
DOMOV --> Podmienky použitia

Podmienky použitia

Prístupom na stránky VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o. a prehliadaním ich obsahu potvrdzujete a súhlasíte s tým, že ste čítali a porozumeli nasledovným podmienkam a súhlasíte s ich dodržiavaním. Nepoužívajte stránky ak nesúhlasíte s týmito podmienkami použitia. 

Obsah stránok má výlučne informatívny charakter. Spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o., tým nevzniká povinnosť poskytnutia služby alebo produktov. Informácie nachádzajúce sa na stránkach spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ nemôžu byť interpretované ako ponuka alebo ako investičné, právne, daňové alebo iné poradenstvo. 

Obsah stránok je aktualizovaný podľa potrieb. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo opravy.

Obsah stránok je chránený autorským právom. Všetky práva na obsah a úpravu stránok sú vyhradené a sú vlastníctvom VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o. nie je povolené kopírovanie, modifikovanie, zobrazovanie, distribúcia, vysielanie, publikovanie, predávanie a licencovanie obsahu a kreatívneho riešenia stránky.

Logá používané na stránkach spoločnosti VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o. sú vlastníctvom VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o.

Obsah stránok vrátane grafiky, textov a hyperlinkov alebo referencií na iné stránky sú poskytované „tak ako sú“. Bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovnej alebo implikovanej, vrátane avšak bez obmedzenia na implikované záruky predajnosti, vhodnosti pre určitý účel, neporušenia a oslobodenia od počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Neposkytujeme záruku za primeranosť, správnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácii na stránkach a výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté chyby alebo omyly z toho vyplývajúce.

Neposkytujeme záruku, že funkčnosť stránok nebude narušená, že chyby budú odstránené alebo že stránky spoločnosti alebo serveru, na ktorom sú umiestnené nemôžu obsahovať počítačový vírus alebo iný škodlivý komponent.

Výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody vzniknuté na základe prístupu alebo použitia alebo nemožnosti prístupu alebo použitia stránok a ich obsahu alebo akejkoľvek chyby vo výkone služby, prerušenia, porušenia, chýb v prenose, počítačových vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Hyperlinky alebo referencie na iné webové stránky na stránkach VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o., Vás môžu presmerovať na stránky tretích strán, čo je rozoznateľné na základe ich domény. Ich obsah sme neskúmali ani neanalyzovali a neposkytujeme záruku za primeranosť, správnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácií na týchto stránkach ani neposkytujeme záruku za ich obsah. Spojením s týmito stránkami vopred súhlasíte s príslušnými podmienkami použitia týchto stránok.

Stránky VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o., nie sú určené osobám v jurisdikcii, kde nie je publikácia alebo prístupnosť stránok povolená. Osoby, na ktoré sa vzťahujú takéto obmedzenia nemôžu pristupovať na stránky VAŠA PRÍLEŽITOSŤ, s.r.o.

Rezervujeme si právo kedykoľvek meniť, upravovať, pridávať alebo odstraňovať časti týchto podmienok použitia.