promo
DOMOV --> --> Ako zmeniť poistku

Ako zrušiť poistku a zmeniť poisťovňu?


Výpoveď možno podať do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy bez udania dôvodov. Výpoveď je vždy potrebné adresovať na adresu poisťovne a oznámiť ju môže iba poistník alebo ním oprávnená osoba na základe plnej moci.

 

Prejsť k inej poisťovni je jednoduché: najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy pošlite výpoveď poistenia svojej súčasnej poisťovni (vzor stiahnete tu).

Poistná zmluva zaniká alebo možno ju ďalej vypovedať z dôvodu:

Zmeny vlastníka vozidla - predaj vozidla
Vyradením vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
Odcudzením vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
Uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
Neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
Dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
Podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluv

 

Na čo by ste mali myslieť?
Pri predaji vozidla, alebo vyradení z evidencie nesmiete zabudnúť oznámiť túto skutočnosť svojej poisťovni a vypovedať poistnú zmluvu. Aj keď vozidlo už nevlastníte, poisťovňa sa o tejto skutočnosti inou cestou nedozvie. 

Ak máte poistené vozidlo a chcete uzavrieť novú napr. lacnejšiu poistnú zmluvu, zvoľte si dátum začiatku novej poistnej zmluvy odo dňa, kedy Vám skončia stará zmluva.

 

Ako je možné výpoveď poistnej zmluvy oznámiť?
Písomne doporučenou poštou na adresu poisťovne
Osobne na pobočke poisťovne

Kto môže zmluvu vypovedať?

Vypovedať poistnú zmluvu môže len poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou.


Na čo nezabudnite pri výpovedi požiadať

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia.

Požiadajte o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.


Čo je potrebné k výpovedi priložiť?

Ak podávate výpoveď inak ako k výročiu zmluvy, je vždy nutné k výpovedi priložiť kópiu dokumentu preukazujúceho oprávnenosť výpovede.
Pri predaji vozidla je potrebná kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom.
Pri vyradení vozidla z evidencie, protokol o ekologickej likvidácii.
Pri odcudzení vozidla protokol od Polície SR.
Vzory výpovede poistnej zmluvy